Leveringsbetingelser m.m.

Herunder finder du oplysning om


  1. Priser/takster
  2. Leveringsregler
  3. Vedtægter
  4. Rettigheder
  5. Kunde-portal: se bl.a. dit forbrug
  6.  

 

 

Kunde-portal


Du kan altid finde dine fakturerer/kreditnotaer, se dit forbrug og rette dine oplysninger på vores kunde-portal: Voresforsyning.dk 


Kunde-portalen er din private side. Her kan du rette dine oplysninger, finde oplysninger og historik på regnings oversigt, dit vandforbrug de seneste år, du kan indberette flytning eller bestille besked om faktura i din indbakke.


Du finder dine login oplysninger på din seneste faktura, som du enten har modtaget på mail, som PBS eller i din e-Boks. Du skal bruge brugernavn og adgangskode for at kunne logge ind.


 

 

Betalingsbetingelser for driftsbidraget:

 

Aconto opkrævninger udsendes i henholdsvis april og november måned med forfald i efterfølgende måned omkring den 10. Acontobeløbet beregnes efter et anslået historisk vandforbrug.

Slutopgørelse beregnes efter måleraflæsning – aflæst i ultimo september, og opgørelsen indgår i aconto opkrævningen i december måned.

Det anbefales at tilmelde opkrævningen til pengeinstitutternes Betalingsservice. PBS-nr. Deb.gr.nr. og kundenr. fremgår af indbetalingskortet.

Renter kan tillægges ved restancer, jfr. renteloven.

 

Efter bestyrelsens beslutning kan restancer overgives til retslig inkasso, ligesom vandværket efter forudgående varsel kan lukke for vandtilførslen. Ved manglerne rettidig betaling tillægges rente fra forfaldsdatoen svarende til den beregnede morarente på det gældende tidspunkt.

 

Ejerskifte, adresseændringer og ændrede brugeroplysninger skal meddeles vandværkets kontor snarest muligt og inden 10 dage.

Ved ejerskifte må køber og sælger selv aflæse måler og dele forbruget i refusionsopgørelse e.l.

Vandværket kan efter anmodning og mod betaling af gebyr foretage flytteopgørelse.

 

Drifts- og Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt skriftligt og godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

 

Måleraflæsning:

 

Vandværket foretager aflæsning af afregningsmålere i målerbrønd hvert år i den sidste uge i september måned. Vandværket ejer målerne og skal have fri adgang til disse til enhver tid. Hindret adgang i form af aflåste låger eller tilgroede adgange kan tillægges et opkrævningsgebyr.

 

 

Vandspild:

 

Forbrugere, der har haft et uforskyldt vandspild fra jordledninger eller skjulte installationer, har ved henvendelse til vandværket mulighed for refusion af vandafgift og statsafgift for en del af det målte forbrug. Det er bestyrelsen der suverænt afgør, om der skal ydes refusion.

I de tilfælde størrelsen/mængden af vandspildet ikke kan aflæses, fastsættes spildet i hvert enkelt tilfælde efter bestyrelsens skøn.